Informasjon


Om dåpsregistreringa

For å starte utfyllinga trengs eit 11-sifra fødselsnummer. Om de ikkje har fødselsnummer på barnet, kan de bruke kykkar eiget. De mottek ei kode på sms for å gå vidare i prosessen.
Velg kyrkje og dato der det er ledig plass.
I fyrste omgang er det nok å fylle ut namn på barnet og kontaktinformasjon til dykk foreldre. Har de enno ikkje bestemt namn på barnet, kan de likevel sende påmeldinga.
Etter at dato for dåpen er stadfesta, kan de seinare gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innhaldet med for eksempel faddrar. Bruk same person - og telefonnummer som ved fyrste innlogging.

NB! Om de ynskjer å endre dato må de ta kontakt med oss.

Overnemnte opplysningar er nødvendige for oppfølging og gjennomføring av dåpen, blant anna for utskriving av dåpsattest. 

Alle døypte blir medlem i Den norske kyrkja. Alle døypte har fram til fyllte 18 år rett på dåpsopplæring i kyrkja. Dette gjev vi tilbod om etter vedteken plan, og nyttar medlemsregisteret til å invitere.