Dåp


Velkommen til dåp!

VELKOMEN TIL DÅP I KYRKJA

Påmelding

Det er ein sor fest kvar gong det er dåp i kyrkja. Anten det er små eller store born, ungdom eller vaksne. Som regel blir dåpen lagt til ei hovudgudsteneste. 

FADRAR

Det må vere minst to fadrar, og dei må ha fylt 15 år. Foreldre kan ikkje vere fadrar. Minst to av fadrane må vere tilstades ved dåpshandlinga. Det er ingen øvre grense på talet fadrar, men dei fleste vel å spørje mellom 2-6. 

ORIENTERING OM DÅPSPÅMELDING

For å starte utfyllinga trengst eit 11-sifra fødselsnummer. Dersom de ikkje har barnet sitt fødselsnummer, kan de bruka deires eige. De vil motta ein kode på sms for å gå vidare i prosessen.
Velg kyrkje og dato der det er ledig plass.
I fyrste omgang er det nok å fylle ut namn på bornet og kontaktinformasjon til de foreldre. Har de ennå ikkje bestemt namn på bornet, kan de likevel sende påmeldinga. Dåpsattest kan ikkje skrivast ut hvis ikkje bornet sitt navn er godkjent i folkeregisteret. Innan dåpssamtale med presten, skal "Stadfesting av fødsel og namn" frå folkeregistreret sendast kyrkjekontoret. Last det gjerne opp saman med påmeldinga. 
Etter at dato for dåpen er bekrefta, kan de gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innhaldet med til dømes fadrar. Bruk same person - og telefonnummer som ved første innlogging.

NB! Om de ynskjer å endre dato må de ta kontakt med oss.
 

Opplysningane ovanfor er viktige for oppfølging og gjennomføring av dåpen, blant anna for utskriving av dåpsattest. 

Dåp i Den norske kyrkja inneber innmelding som melem i trussamfunnet Den norske kyrkja, i det soknet som de bur. Medlemsregisteret er utgangspunkt. Opplysningane som vi får i samband med dåp vil bli nytta til oppfølging av den døypte. Til dømes innvitasjon til å få kyrkjebok eller bibel. Vi har eit godt til trusopplæring.

 

Ring gjerne kyrkjekontoret om de er noko de lurar på.

Kontortid tysdag - fredag 8.30-14.00 

Tlf : 90713766

 

Påmelding

Tilbake