Ål kykjelege fellesråd søkjer etter kyrkjelydspedagog i inntil 100% stilling


Har du lyst til å jobbe med born og ungdom? Ynskjer du å jobbe med konfirmantar og trusopplæring i ei engasjert folkekyrkje? Då er dette jobben for deg!

 

Me søkjer ein engasjert person til å leie kyrkja sitt arbeid med å skape gode møteplassar for born og unge, utvikle kyrkja sitt tilbod for born mellom 0 – 18 år og leggje til rette for samarbeid mellom barnehage og skule.

 

Arbeidsoppgåver:

• Være med på å utvikle sokna sine trusopplæringstiltak for born og unge fra 0-18 år.

• Kyrkje – skule – samarbeid med sokna sine skular

• Barnehagesamarbeid

• KiA arbeid

• Delta i konfirmasjonsundervisning

• Sekretær for trusopplæringsutvalet

• Halde kontakt med sokneråd og frivillige innan området kyrkjeleg undervisning/trusopplæring/borne- og ungdomsarbeid

• Delta i tverrfagleg samarbeid i staben og med andre trusopplærarar i prostiet.

• Rekruttere frivillige

 

Kvalifikasjoner

• Kvalifikasjonar innan følgjande fagområda : kristendom, kateketikk, pedagogikk

• Søkjarar med anna relevant utdanning og praksis, kan og bli vurdert

• Personlege eigenskapar og motivasjon for stillinga vert lagt vekt på ved tilstetjing

• God IT-kompetanse

• Medlem i Den norske kyrkja

• Gyldig politiattest må leggjast fram

• Må disponerer eigen bil

• Kyrkja i Ål nyttar nynorsk som målform

 

Personlege eigenskapar

• Gode relasjonelle eigenskapar i møte med born og unge, kollegaer og frivillige

• Kreativ, nytenkjande og sjølvstendig

• Strukturert og gode eigenskapar til å administrere sokna sitt undervisningsarbeid

• Gode ferdigheiter i norsk, munnleg og skriftleg

• Kvelds- og helgearbeid må ein rekne med

 

Me tilbyr:

• Ei spennande og variert stilling med mangfald av aktivitetar

• Eit godt kollegafellesskap, gode kontor og arbeidslokaler

• Stor fridom til å være med på å forme stillinga vidare for å møte dagens barn og unge

• Lønn etter avtale og arbeidsvilkår i henhold til kyrkjeleg tariffområde

• Medlemskap i pensjonsforsikring KLP

Søkjarar som ynskjer å vere unnateke offentlegheit må grunngje dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, men dette vil du i så fall få varsel om

 

Har du spørsmål om stillinga kan du kontakte kyrkjeverje Trond Augunset tlf 900 66 256

Søknad med CV sendes til Ål kyrkjelege fellesråd på e-post: aal.kyrkje@hallingnett.no eller Ål kyrkjelege fellesråd, PB 140 3571 ÅL.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Til intervjuet må du ta med attesterte kopiar av vitnemål og ev. tenesteattestar dersom desse ikkje er lagt inn elektronisk i søknaden.

Tilbake