Ål kyrkjelege fellesråd > Diakoni > Diakoniplan Ål sokn
 


Diakoniplan for Ål sokn


Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Det er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd.

Visjon:

Den norske kyrkja skal være ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje.

Diakonien ynskjer å bygge ei heil kyrkje for alle !

  • der alle er inkluderte i alt fellesskap
  • der alle er likeverdige
  • der alle blir møtt med respekt
  • der alle blir sett og lytta til
  • der alle har like mogelegheiter
  • der alle får den støtte og hjelp dei har behov for
  • der alle er tenande medmenneske for kvarandre.

 

Målsetting for diakoni i Ål sokn er: deltaking og tilhøyring.

TILTAK

MÅL

TIDSPUNKT

Besøksteneste

Diakonikontaktar (ca.20) og diakon kjem gjerne på besøk ved behov.

Eldre skal bli hugsa på av kyrkja og ha ein fast diakonikontakt frå dei er 85 år

Heile året

Julebesøk

Besøk ved åremål 85,90, 95, 100..

Diakonen har besøksteneste på Helsetunet

Bebuarar som ynskjer det, kan få besøk

 

Onsdagar kl 16-18

 

Andakter ( av frivillige) +Gudstenester på Helsetunet.

Kyrkjesundag for eldre

i Ål kyrkje (med transport frå Helsetunet)

Alle har rett til, og skal ha like mogelegheiter for å ta del i trus- og livssynsfellesskap

Andakt kvar onsdag kl 16.30

(ein onsdag i månaden: Andakt med nattverd)

Gudsteneste i Kårstugu: jul/ påske/pinse Kyrkjesundag mai/juni.

Tilbod til etterlatne:

Tilbod om heimebesøk og sorggruppe.

Temakveldar, allehelgensdag

Etterlatne får den støtte og hjelp dei har behov for.

Medvandring.

Heile året.

Sorggruppe (6gonger) haustsemester

Formiddagstreff m/skysstilbod,

- for pensjonistar

Møteplass og inkluderande fellesskap.

Fyrste torsdagen i månaden

Haustfest/ Jubilantfest

Fest! Oppleve å høyre til kyrkja

I september

Hausttur

Natur og kulturoppleving

I september

Fellesskapskveldar-

Tro og Lys. Haustkonsert

Fellesskap der alle er likeverdige

og kan delta på eigne premiss

Siste måndagen i månaden

Konsertkveld- hausten

Kia – Ål

Kristent interkulturelt arbeid.

Økumenisk samarbeid

Fellesskap der alle blir møtt med respekt, tillit og likeverd

Ein sundag i månaden.

Samlingar på Evjens Minne og fjellturar

Kia- gitarkurs og barnekor

Meiningsfull aktivitet for barn og unge på Ål statlege Mottak

Ca 10 gonger pr semester

Kia undervisning

”Kva trur dei kristne på?”

 

Skysstilbod til gudstenester

Tilbod til innvandrarar og asylsøkarar som vil vite meir om kristen tru,

og/eller ta del i kristent fellesskap og gudsteneste

Ca. 10 gonger pr. semester

 

 

Skyss ca 2 gudstenester pr månad.

Open kyrkje

Nattverdmesse i advent- og faste

Eit stille rom i kyrkja for åndelig lengsel og bøn

Kvar onsdag kl 19.30-21.00

Frivillig arbeid

Kurs, oppfølging, inspirasjonssamlingar

Medarbeidarar opplever seg verdsette og får oppfølging og avlasting ved behov

Heile året

Inspirasjonssamling i desember.

Medarbeidarfest kvart 2.år.

 

Fasteaksjon

Konfirmantar og frivillige i kyrkjelyden deltek i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon

Kyrkjelyden er engasjert i nødhjelpsarbeid og misjonsarbeid. Samle inn pengar

Bevisstgjering på å vere ein del av ei verdsvid kyrkje

Heile året

Fastetida før påske.

 

 

 
 


 

 

 

21. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando